กำหนดการ

 • กำหนดการป้อนข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิต ปีการศึกษา 2566

ขั้นตอน

 1. ให้บัณฑิตเตรียมไฟล์รูปถ่ายสี หน้าตรง ครึ่งตัว สวมชุดครุยวิทยฐานะ นามสกุล .jpg ขนาดไม่ต่ำกว่า 500KB สำหรับ upload เข้าระบบ
  ตัวอย่างรูปถ่าย
 2. ให้บัณฑิต Login เข้าระบบ โดยใช้ เลขประจำตัวนักศึกษา และเลขประจำตัวประชาชน
 3. ให้บัณฑิตตรวจสอบความถูกต้องของ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา หากไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา ด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ณ อาคาร TGGS ชั้น 2
 4. ให้บัณฑิตปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ และกรอกแบบสอบถามการสำรวจภาวะการมีงานทำ ให้ครบถ้วนทุกตอน
 5. ให้บัณฑิตพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อนำไปชำระเงินที่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ได้ทุกสาขา ภายใน 3 วัน มิฉะนั้นจะต้องพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินใบใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายสำหรับการขึ้นทะเบียนบัณฑิต 1,600 บาท (สามารถชำระผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคาร, ATM, mBanking, iBanking) โดยระบุ ServiceCode เป็น KMTNBALU
 6. บัณฑิตที่ต้องการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หลังจากขึ้นทะเบียนบัณฑิต และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นำคำร้องแสดงความจำนงขอเลื่อนการรับพระราชทานปริญญาบัตรที่พิมพ์จากระบบ พร้อมแนบหลักฐานชี้แจงเหตุผลการขอเลื่อน และมาติดต่อที่กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา อาคาร TGGS ชั้น 2
 7. บัณฑิตที่ต้องการให้อ่านชั้นยศ หลังจากขึ้นทะเบียนบัณฑิต และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นำคำร้องแสดงความจำนงขอให้อ่านชั้นยศที่พิมพ์จากระบบ พร้อมแนบสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศ และมาติดต่อที่กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา อาคาร TGGS ชั้น 2
 8. บัณฑิตที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ มีความประสงค์เข้ารับปริญญาโดยไม่ลาสิกขา หลังจากขึ้นทะเบียนบัณฑิต และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นำคำร้องแสดงความจำนงขอเข้ารับปริญญาโดยไม่ลาสิกขาที่พิมพ์จากระบบ พร้อมแนบสำเนาใบสุทธิของพระสงฆ์ และมาติดต่อที่กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา อาคาร TGGS ชั้น 2
 9. บัณฑิตสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่หน้าเว็บไซต์
 10. ติดตามข้อมูลกำหนดวันฝึกซ้อม วันรับพระราชทานปริญญาบัตร และรายละเอียดต่างๆ ทาง งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร http://acdserv.kmutnb.ac.th/graduationceremony
 11. ผู้ร่วมรับพระราชทานปริญญาบัตร (เฉพาะบัณฑิตที่เคยขอเลื่อนไว้) ให้มาติดต่อที่กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา อาคาร TGGS ชั้น 2 ในช่วงเวลาของการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

สอบถามรายละเอียด

บัณฑิตที่มีปัญหาในการกรอก เลขประจำตัวนักศึกษา และเลขประจำตัวประชาชน ไม่ผ่าน
ติดต่อ กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1628-1635 หรือโทรศัพท์สายตรง 0-2587-4341

บัณฑิตที่มีปัญหาในการกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม
ติดต่อ กองแผนงาน หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1655-1656 หรือโทรศัพท์สายตรง 0-2586-9011

สอบถามรายละเอียด

บัณฑิตที่มีปัญหาในการกรอก เลขประจำตัวนักศึกษา และเลขประจำตัวประชาชน ไม่ผ่าน
ติดต่อ กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1628-1635 หรือโทรศัพท์สายตรง 0-2587-4341

บัณฑิตที่มีปัญหาในการกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม
ติดต่อ กองแผนงาน หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1655-1656 หรือโทรศัพท์สายตรง 0-2586-9011