รายชื่อบัณฑิตที่ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2559

คณะ
ระดับการศึกษา
12345678910...
รหัสประจำตัวนักศึกษาคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลวันที่ชำระเงินสถานะการชำระเงิน
5501053616011นางสาวกนกกรแก้วประดับ5 กันยายน 2560 สำเร็จ
5601091631013นางสาวกนกพรโสฬสเสริมสิน15 กันยายน 2560 สำเร็จ
5601081620019นายกนกพลโพชนุกูล8 กันยายน 2560 สำเร็จ
5501053636039นางสาวกนกรัตน์เศวตมาลย์4 กันยายน 2560 สำเร็จ
5601062636011นางสาวกมลชนกบุญแปลง8 กันยายน 2560 สำเร็จ
5601091631021นางสาวกมลชนกหนูเล็ก9 กันยายน 2560 สำเร็จ
5601001622117นางสาวกมลพรพลศิริ12 กันยายน 2560 สำเร็จ
5601091631030นายกรกฎบุญโอฬาร9 กันยายน 2560 สำเร็จ
5601031630011นางสาวกรกมลอนันตชัยวงศ์13 กันยายน 2560 สำเร็จ
5601001620025นายกรณ์ปัญญาเครือ4 กันยายน 2560 สำเร็จ
5601001620033นายกรดนัยอาศิรวาท4 กันยายน 2560 สำเร็จ
5601062630021นายกฤตวัฒน์ศรีมาก5 กันยายน 2560 สำเร็จ
5601081616020นายกฤตวัฒน์แสงมณี16 กันยายน 2560 สำเร็จ
5601052630028นายกฤตวิทย์รักษาคำ11 กันยายน 2560 สำเร็จ
5601001620122นายกฤตินจันทร์เพชร2 กันยายน 2560 สำเร็จ
5501011621017นายกฤตินนีละกาญจน์13 กันยายน 2560 สำเร็จ
5501072610015นายกฤตินแสงอากาศ15 กันยายน 2560 สำเร็จ
5601052630036นางสาวกฤติยาวรรณไทย18 กันยายน 2560 สำเร็จ
5601081616011นายกฤตเมธมีแก้ว15 กันยายน 2560 สำเร็จ
5601081616038นายกฤศน์วัตประสาน11 กันยายน 2560 สำเร็จ
5601001630012นายกลการวันดี11 กันยายน 2560 สำเร็จ
5701072510019นายกลวัชรแซ่ชี้5 กันยายน 2560 สำเร็จ
5501011632035นายกล้าณรงค์อ่วมเจริญ15 กันยายน 2560 สำเร็จ
5601001630021นายกวินลิ้มมธุรสกุล11 กันยายน 2560 สำเร็จ
5601001620050นายกวินสายอุบล13 กันยายน 2560 สำเร็จ
5501052630061นายกษิดิศพุ่มโพธิ์7 กันยายน 2560 สำเร็จ
5601081620078นายกษิดิ์เดชปานกล่ำ1 กันยายน 2560 สำเร็จ
5601053630048นายกอบชัยมูลสถาน1 กันยายน 2560 สำเร็จ
5601001630039นายกัจนัยอรรคเดโช17 กันยายน 2560 สำเร็จ
5601091610113นางสาวกัญญาณัทธนดุลทวีเดช18 กันยายน 2560 สำเร็จ
5501012630036นางสาวกัญญ์วราฉลากกลาง6 กันยายน 2560 สำเร็จ
5601031630029นายกันตภณศิริสกุลพร17 กันยายน 2560 สำเร็จ
5601053636011นายกันติพงศ์โพธิ์พงษ์8 กันยายน 2560 สำเร็จ
5601081630031นายกาญจนพจน์ศรีสุขใส9 กันยายน 2560 สำเร็จ
5601053630056นางสาวกาญจนานัคเรศ17 กันยายน 2560 สำเร็จ
5601081630049นางสาวกาญจนาประทับแก้ว16 กันยายน 2560 สำเร็จ
5501053610021นายกามนิตร์กมลสาร13 กันยายน 2560 สำเร็จ
5401011610059นายการันต์ลิ้มทอง14 กันยายน 2560 สำเร็จ
5601021610106นายกำธรเจษฎาไพโรจน์16 กันยายน 2560 สำเร็จ
5601031610010นายกิตติพงศ์สุขประเสริฐ18 กันยายน 2560 สำเร็จ
5601091610016นายกิตติพศผลหอม10 กันยายน 2560 สำเร็จ
5601001632031นายกิตติภพคำแก้ว14 กันยายน 2560 สำเร็จ
5501002630025นายกิตติภพเจริญกิจติกาญจน์6 กันยายน 2560 สำเร็จ
5601011631020นายกิตติภาสกรรักษ์วิวัฒน์4 กันยายน 2560 สำเร็จ
5601011622012นางสาวกิตติยาจันทร์หล้าฟ้า16 กันยายน 2560 สำเร็จ
5501081620036นางสาวกิตติยามารศรี5 กันยายน 2560 สำเร็จ
5601081620094นายกิตติวุฒมณฑารักษ์15 กันยายน 2560 สำเร็จ
5601081616046นางสาวกิติพรธนพรสกุล10 กันยายน 2560 สำเร็จ
5601053636020นางสาวกุลยาเทพจิตร3 กันยายน 2560 สำเร็จ
5601021630034นางสาวขวัญชนกแสงจันทร์ผ่อง17 กันยายน 2560 สำเร็จ
12345678910...