วิธีใช้งาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการรับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
 
(มีปัญหาในการกรอก เลขประจำตัวนักศึกษา และเลขประจำตัวประชาชน)
กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1628-1635
หรือโทรศัพท์สายตรง 0-2587-4341
 
(มีปัญหาในการกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม)
กองแผนงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1655-1656
หรือโทรศัพท์สายตรง 0-2586-9011

การเข้าใช้งานระบบ

       ระบบสารสนเทศเพื่อการรับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับภาวะการมีงานทำ การศึกษาต่อ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมทั้งข้อมูลความพึงพอใจในด้านการสอน ด้านหลักสูตร และการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/ปัญหาพิเศษ/ปริญญานิพนธ์ โดยบัณฑิตสามารถเข้าใช้งานระบบได้จากหน้าเว็บมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมนูบริการออนไลน์ หรือเข้าใช้งานโดยตรงที่ https://ceremony.kmutnb.ac.th/

       เมื่อบัณฑิตเข้าระบบ จะปรากฏหน้าจอแรกตามภาพด้านล่าง

หน้าจอการล็อกอินเข้าใช้งานระบบ
ภาพที่ 1 หน้าจอการล็อกอินเข้าใช้งานระบบ
หน้าจอนี้แบ่งการทำงานเป็น 2 คอลัมน์
 • ด้านซ้าย แสดงกำหนดการเข้าใช้งานระบบ (การบันทึกข้อมูล หรือการแก้ไขข้อมูล)
 • ด้านขวา สำหรับบัณฑิตป้อนรหัสนักศึกษาและเลขประจำตัวประชาชน แล้วคลิกปุ่ม “Login” เพื่อเข้าใช้งานระบบ

 • สำหรับบัณฑิตที่ชำระเงินแล้วสามารถตรวจสอบผลการชำระเงินได้ที่ลิงค์ "ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน" ที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอล็อกอิน แสดงหน้าจอดังภาพ

  หน้าจอตรวจสอบผลการชำระเงิน
  ภาพที่ 2 ตรวจสอบผลการชำระเงิน

บันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

       เมื่อบัณฑิตล็อกอินเข้าระบบแล้ว จะปรากฏหน้าจอหลังการล็อกอินดังรูปด้านล่าง

หน้าจอแรกหลังการล็อกอิน
ภาพที่ 3 หน้าจอแรกหลังการล็อกอิน

ซึ่งในหน้าจอนี้จะปรากฏเมนูให้บัณฑิตเลือกทำงานดังนี้

 • บันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 • พิมพ์ใบชำระเงิน/ใบคำร้อง


       เมื่อบัณฑิตคลิกที่เมนู “บันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนบัณฑิต” จะแสดงหน้าจอ ให้บัณฑิตบันทึกข้อมูลทั้งหมด 5 ส่วน ซึ่งบัณฑิตจะต้องทำตามลำดับขั้นตอน และทำการบันทึกข้อมูลในแต่ละส่วนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้

 1. ข้อมูลทั่วไป
 2. การสมัครงานและการทำงาน
 3. การศึกษาต่อ/ข้อเสนอแนะ
 4. ประเมินความพึงพอใจ
 5. การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร/พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน-ใบคำร้องการป้อนข้อมูลส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลที่ต้องตรวจสอบและบันทึกในส่วนนี้ ประกอบด้วย
 • ข้อมูลทั่วไป
  • บัณฑิตต้องทำการตรวจสอบ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล
  • บัณฑิตต้องแนบไฟล์รูปถ่ายสวมชุดครุยวิทยฐานะเท่านั้น
  • บัณฑิตต้องทำการป้อนคำอ่านชื่อ คำอ่านนามสกุลให้ถูกต้อง เพื่อใช้อ่านในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และต้องปรับแก้เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการติดต่อกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
 • ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่สามารถติดต่อบัณฑิตได้
 • ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ตามภูมิลำเนาพร้อมเลขรหัสประจำบ้าน 11 หลัก
 • ข้อมูลการศึกษา
  • บัณฑิตต้องตรวจสอบข้อมูลการสำเร็จการศึกษาให้ถูกต้อง
  • บันทึกข้อมูลโครงการที่สำเร็จ และระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
 • ข้อมูลการทำงานเบื้องต้น ให้บัณฑิตบันทึกข้อมูลการทำงานก่อนสำเร็จการศึกษา และสถานภาพการทำงานปัจจุบันของบัณฑิต

บันทึกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิต ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ภาพที่ 4 บันทึกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิต ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

       เมื่อบัณฑิตบันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ทำการกดปุ่ม “ถัดไป” เพื่อไปบันทึกข้อมูลส่วนที่ 2 ดังภาพที่ 5 สำหรับบัณฑิตที่ทำงานแล้ว หรือภาพที่ 6 สำหรับบัณฑิตที่ยังไม่ทำงาน ขึ้นอยู่กับการเลือกสถานภาพการทำงานปัจจุบันของบัณฑิตในส่วนที่ 1การป้อนข้อมูลส่วนที่ 2 การสมัครงานและการทำงาน

ข้อมูลในส่วนที่ 2 สำหรับบัณฑิตที่ทำงานแล้ว
บัณฑิตต้องตอบแบบสอบถามในเรื่องต่อไปนี้
 • ข้อมูลลักษณะงานทั่วไป
 • ข้อมูลสถานที่ทำงาน
 • ข้อมูลความพึงพอใจต่องานและการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน
 • ข้อมูลแหล่งงานและปัจจัยในการเข้าทำงาน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการทำงานและการสมัครงาน
ภาพที่ 5 บันทึกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิต ส่วนที่ 2 ข้อมูลการทำงานและการสมัครงาน สำหรับบัณฑิตที่ทำงานแล้ว

ข้อมูลในส่วนที่ 2 สำหรับบัณฑิตที่ยังไม่ได้ทำงาน
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลที่ยังไม่ได้ทำงาน และปัญหาการหางานหลังสำเร็จการศึกษา

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการทำงานและการสมัครงาน
ภาพที่ 6 บันทึกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิต ส่วนที่ 2 ข้อมูลการสมัครงาน สำหรับบัณฑิตที่ยังไม่ทำงาน

       เมื่อบัณฑิตบันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ทำการกดปุ่ม “ถัดไป” เพื่อไปบันทึกข้อมูลในส่วนที่ 3 หรือถ้าบัณฑิตต้องการย้อนกลับไปแก้ไขข้อมูลก่อนหน้าให้กดปุ่ม “ย้อนกลับ”การป้อนข้อมูลส่วนที่ 3 การศึกษาต่อ/ข้อเสนอแนะ

        กรณีที่บัณฑิตตอบแบบสอบถาม มีความต้องการศึกษาต่อ/กำลังศึกษาต่อ ในหน้าจอก่อนหน้า บัณฑิตต้องทำการป้อนข้อมูลส่วนการศึกษาต่อเพิ่มเติม ส่วนบัณฑิตที่ไม่ต้องการศึกษาต่อจะบันทึกเฉพาะข้อเสนอแนะเพียงอย่างเดียว

ส่วนที่ 3 ข้อมูลการศึกษาต่อ/ข้อเสนอแนะ
ภาพที่ 7 บันทึกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิต ส่วนที่ 3 ข้อมูลการศึกษาต่อ/ข้อเสนอแนะ

       เมื่อบัณฑิตบันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ทำการกดปุ่ม “ถัดไป” เพื่อไปบันทึกข้อมูลส่วนที่ 4 ส่วนแบบประเมินความพึงพอใจการป้อนข้อมูลส่วนที่ 4 ประเมินความพึงพอใจ

        เป็นการประเมินความพึงพอใจในด้านหลักสูตร ด้านการสอน และด้านการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/ปัญหาพิเศษ/ปริญญานิพนธ์ บัณฑิตต้องทำการประเมินความพึงพอใจในทุกข้อ หรือสามารถบันทึกข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ จึงจะสามารถกดปุ่ม “ถัดไป” ได้

ส่วนที่ 4 ประเมินความพึงพอใจ
ภาพที่ 8 บันทึกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิต ส่วนที่ 4 ประเมินความพึงพอใจการป้อนข้อมูลส่วนที่ 5 การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร/พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน-ใบคำร้อง

       เป็นส่วนสุดท้ายของการบันทึกข้อมูล เป็นการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และการพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน หรือใบคำร้องต่างๆ

ส่วนที่ 5 ข้อมูลการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร/พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน-ใบคำร้อง
ภาพที่ 9 บันทึกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิต ส่วนที่ 5 ข้อมูลการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร/พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน-ใบคำร้อง

บัณฑิตสามารถระบุข้อมูลในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ดังนี้

 • กรณีขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตต้องบันทึกข้อมูลดังตัวอย่างด้านล่างนี้
 • ภาพที่ 10 หน้าจอการบันทึกข้อมูลส่วนการเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร
 • กรณีต้องการอ่านชั้นยศในวันรับปริญญา บัณฑิตต้องบันทึกข้อมูลดังตัวอย่างภาพด้านล่าง
 • ภาพที่ 11 หน้าจอการบันทึกข้อมูลชั้นยศที่ต้องการให้อ่านในวันรับปริญญา
 • กรณีบัณฑิตเป็นพระสงฆ์ต้องการเข้ารับปริญญาโดยไม่ลาสิกขา บัณฑิตต้องบันทึกข้อมูลดังตัวอย่างภาพด้านล่าง
 • ภาพที่ 12 หน้าจอการบันทึกข้อมูลส่วนการเข้ารับปริญญาโดยไม่ลาสิกขา

       การบันทึกข้อมูลต่างๆ ในส่วนที่ 5 นี้บัณฑิตจะต้องพิมพ์ใบคำร้องต่างๆ ไปยื่นที่งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา พร้อมหลักฐาน ในช่วงก่อนวันสิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
       บัณฑิตต้องกดปุ่ม “จัดเก็บ” ข้อมูลก่อนจึงจะปรากฏปุ่ม “พิมพ์ใบชำระเงิน/ใบคำร้อง” เพื่อให้พิมพ์ใบชำระเงินหรือใบคำร้องได้ กรณีที่บัณฑิตยังไม่ต้องการพิมพ์ใบชำระเงินหรือใบคำร้องในหน้านี้ สามารถเลือกเมนู “พิมพ์ใบชำระเงิน/ใบคำร้อง” เพื่อพิมพ์ในภายหลังได้


พิมพ์ใบชำระเงิน/ใบคำร้อง

       บัณฑิตสามารถพิมพ์ใบชำระเงินหรือใบคำร้องต่างๆ โดยเลือกเมนู “พิมพ์ใบชำระเงิน/ใบคำร้อง” จะมีหน้าจอดังภาพที่ 13 ซึ่งบัณฑิตสามารถพิมพ์เอกสารต่างๆ ไดัดังนี้

 • ใบแจ้งชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต เป็นการพิมพ์ใบใหม่ หรือใช้ในกรณีที่ใบชำระเงินเดิมหมดอายุก็ได้ (ใบชำระเงินที่พิมพ์ในแต่ละครั้งจะมีอายุ 3 วัน) และบัณฑิตต้องนำใบแจ้งชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ไปชำระเงินที่ธนาคารก่อนวันหมดอายุ
 • ใบคำร้องขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร
 • ใบคำร้องขอให้อ่านชั้นยศ
 • ใบคำร้องพระสงฆ์ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโดยไม่ลาสิกขา
 • ในส่วนของใบคำร้องต่างๆ บัณฑิตต้องนำไปยื่นที่งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา ก่อนสิ้นสุดวันสุดท้ายของการบันทึกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ภาพที่ 13 หน้าจอเมนู พิมพ์ใบชำระเงิน/ใบคำร้อง

 • ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน จะประกอบด้วย 2 ส่วน
  • ส่วนบนเป็นส่วนของนักศึกษา เป็นรายละเอียดของนักศึกษา และรายละเอียดข้อมูลค่าลงทะเบียนที่ต้องชำระ
  • ส่วนล่างเป็นส่วนของธนาคาร ซึ่งระบุธนาคารที่รับชำระ จำนวนเงินที่ต้องชำระ, companyCode, serviceCode, Ref.NO1 และ Ref.NO2

  ภาพที่ 14 ตัวอย่างใบแจ้งชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต

 • ใบคำร้องขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

  ภาพที่ 15 ตัวอย่างใบคำร้องขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 • ใบคำร้องขอให้อ่านชั้นยศ

  ภาพที่ 16 ตัวอย่างใบคำร้องขอให้อ่านชั้นยศ

 • ใบคำร้องพระสงฆ์ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโดยไม่ลาสิกขา

  ภาพที่ 17 ตัวอย่างใบคำร้องพระสงฆ์ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโดยไม่ลาสิกขา

       เมื่อบัณฑิตเลิกใช้งานระบบทุกครั้งจะต้องทำการคลิกที่เมนู “ออกจากระบบ” เพื่อป้องกันการเข้าแก้ไขข้อมูลโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูล