รายชื่อบัณฑิตที่ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2563


คณะ
ระดับการศึกษา
12345678910...
รหัสประจำตัวนักศึกษาคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลวันที่ชำระเงินสถานะการชำระเงิน
6001053630017นางสาวกนกพรบัวหนอง11 มีนาคม 2565 สำเร็จ
6001053636015นางสาวกนกภัทรกาญจนหิรัญกิจ4 มีนาคม 2565 สำเร็จ
6001031630014นางสาวกนกวรรณชื่นศิริกุล18 มีนาคม 2565 สำเร็จ
5901081616299นายกมลภัทรเอื้อนันตา18 มีนาคม 2565 สำเร็จ
6001021620016นายกมลภูอินสว่าง5 มีนาคม 2565 สำเร็จ
6001062630016นางสาวกมลวรรณงามแสง10 มีนาคม 2565 สำเร็จ
6001021630020นายกรกชบุญสุภาพร18 มีนาคม 2565 สำเร็จ
6001012620017นางสาวกรกนกสำราญ10 มีนาคม 2565 สำเร็จ
6001031630022นายกรณ์ดนัยพุทธเมธา9 มีนาคม 2565 สำเร็จ
6001074620011นางสาวกรธิดาทรงประกอบ10 มีนาคม 2565 สำเร็จ
5701062610126นางสาวกรรณิกาฤทธิโชติ16 มีนาคม 2565 สำเร็จ
6001031620094นางสาวกรรณิการ์ปลีเจริญ6 มีนาคม 2565 สำเร็จ
5901011621391นางสาวกรวรรณธานี18 มีนาคม 2565 สำเร็จ
6001081620110นายกรวัชรศิริสุวรรณ19 มีนาคม 2565 สำเร็จ
6001021630038นายกฤตชัยนะวะมี8 มีนาคม 2565 สำเร็จ
5901021610022นายกฤตณัฐศรลัมพ์2 มีนาคม 2565 สำเร็จ
5801063663028นายกฤตพงศ์บุญศรีวินัย16 มีนาคม 2565 สำเร็จ
6001031630057นายกฤตภัคศรีเปลี่ยนจันทร์2 มีนาคม 2565 สำเร็จ
6001062630024นางสาวกฤติญาอินทร์ฉ่ำ15 มีนาคม 2565 สำเร็จ
6001031630073นางสาวกฤติยาภรณ์ปลอดชุ่ม15 มีนาคม 2565 สำเร็จ
5801074616034นายกฤษฎามีวาสนา11 มีนาคม 2565 สำเร็จ
6001081620128นายกฤษฎาศุภพร17 มีนาคม 2565 สำเร็จ
6001001620029นายกฤษฎิ์สุพวานิช18 มีนาคม 2565 สำเร็จ
6001052630129นายกฤษณพลบำรุงเกียรติ17 มีนาคม 2565 สำเร็จ
6001023610263นายกฤษณะชัยโตอิ่ม2 มิถุนายน 2565 สำเร็จ
6001052610012นายกฤษณารักษ์วางกลอน13 มีนาคม 2565 สำเร็จ
6001002610027นายกฤษดากุวะลัย8 มีนาคม 2565 สำเร็จ
6001023610069นายกวินท์เปรมเจริญ17 มีนาคม 2565 สำเร็จ
6001001610015นายกวินท์แสงรัตนทองคำ10 มีนาคม 2565 สำเร็จ
6001081630018นางสาวกวินนาถโอภาสพาณิชยกุล11 มีนาคม 2565 สำเร็จ
6001062630032นางสาวกวิสราอ่วมฉิม18 มีนาคม 2565 สำเร็จ
6001081631014นางสาวกษมาสีลาธุลี17 มีนาคม 2565 สำเร็จ
6101072510021นายกษิด์พัฒน์ทุนกาศ18 มีนาคม 2565 สำเร็จ
5701011633013นายกษิดิ์เดชทรงศิลป์18 มีนาคม 2565 สำเร็จ
6001001610023นายกษิดิ์เดชปิติภัทรโชติวิชช์16 มีนาคม 2565 สำเร็จ
6001001620037นายกษิดิศกำจัดภัย13 มีนาคม 2565 สำเร็จ
6001072510013นายกันตพงศ์แสงประภาเจริญ17 มีนาคม 2565 สำเร็จ
5701072610021นายกันตพัฒน์พรหมคุปต์3 มีนาคม 2565 สำเร็จ
6001081620136นายกันตพิชญ์ปัจจัย7 มีนาคม 2565 สำเร็จ
6001053636023นายกันต์ภูชิชย์ภัทร์พุทธิมาศ15 มีนาคม 2565 สำเร็จ
6001021612013นายกันตวัฒน์ชัยปัญหา16 มีนาคม 2565 สำเร็จ
5801011622096นายกันตินันท์ศิริสุขเจริญพร17 มีนาคม 2565 สำเร็จ
6001053636031นางสาวกันตินันท์หนูแก้ว15 มีนาคม 2565 สำเร็จ
5901011611026นายกาญจน์พันธุรัตน์18 มีนาคม 2565 สำเร็จ
6001072520124นายกาญจนัฐสิงเสนา2 มีนาคม 2565 สำเร็จ
5901011620017นายกานต์พินิจจิตรสมุทร17 มีนาคม 2565 สำเร็จ
6001053630033นางสาวกานต์ธิดาลาพาสระน้อย14 มีนาคม 2565 สำเร็จ
6001011610018นายกานตนาถราชฉวาง11 มีนาคม 2565 สำเร็จ
6001021610088นายกิจจะพิชญ์รัตนสกล6 มีนาคม 2565 สำเร็จ
6001021630046นายกิตติกรเยาเจริญ15 มีนาคม 2565 สำเร็จ
12345678910...