รายชื่อบัณฑิตที่ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2565


คณะ
ระดับการศึกษา
12345678910...
คำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลวันที่ชำระเงินสถานะการชำระเงิน
นางสาวกชกรโพธิ์เงิน16 กันยายน 2566 สำเร็จ
นายกชธนณัฏฐ์ภู่พุ่ม18 กันยายน 2566 สำเร็จ
นางสาวกชพรคงอยู่7 กันยายน 2566 สำเร็จ
นางสาวกชพรสีตบุตร์16 กันยายน 2566 สำเร็จ
นางสาวกณิศแสงพยับ10 กันยายน 2566 สำเร็จ
นางสาวกนกกรกล่ำศิริ4 กันยายน 2566 สำเร็จ
นางสาวกนกรัตน์ขัตติยะชัยชาญกุล22 กันยายน 2566 สำเร็จ
นางสาวกนธิชาบำรุงศรี17 กันยายน 2566 สำเร็จ
นางสาวกมนธิดาขันติพงศ์21 กันยายน 2566 สำเร็จ
นางสาวกมลชนกทรัพย์สุนทร20 กันยายน 2566 สำเร็จ
นางสาวกมลชนกสอนสมยุค21 กันยายน 2566 สำเร็จ
นางสาวกมลชนกเอี้ยวสกุลรัตน์15 กันยายน 2566 สำเร็จ
นายกมลชัยนาทองหล่อ6 กันยายน 2566 สำเร็จ
นางสาวกมลวรรณรอดศรีแป้น14 กันยายน 2566 สำเร็จ
นางสาวกรกมลบุญชูงาม20 กันยายน 2566 สำเร็จ
นายกรณ์เพชรเจริญกุล19 กันยายน 2566 สำเร็จ
นายกรดนัยพัฒนประดิษฐ์20 กันยายน 2566 สำเร็จ
นายกรบัลลพวงปัญญา21 กันยายน 2566 สำเร็จ
นายกรภพทองปรางค์นอก20 กันยายน 2566 สำเร็จ
นายกรรณ์ตินันต์ศรีรัตน์16 กันยายน 2566 สำเร็จ
นายกรวิชญ์ดีพรมกุล27 กันยายน 2566 สำเร็จ
นายกรวิชญ์ศิริธรรมพันธ์6 กันยายน 2566 สำเร็จ
นายกรวิชญ์อุทัยรุ่งเรือง10 กันยายน 2566 สำเร็จ
นายกรวีร์ศรีชัยนนท์11 กันยายน 2566 สำเร็จ
นางสาวกรวีร์หิรัญเถกิงพันธ์18 กันยายน 2566 สำเร็จ
นายกฤตธัชกสิบุตร11 กันยายน 2566 สำเร็จ
นายกฤตนัยภูมลี22 กันยายน 2566 สำเร็จ
นายกฤตบุญลายเงิน19 กันยายน 2566 สำเร็จ
นายกฤตพลพามา20 กันยายน 2566 สำเร็จ
นายกฤตภาสตฤณธวัช13 กันยายน 2566 สำเร็จ
นายกฤติเดชอิ่มสมัย20 กันยายน 2566 สำเร็จ
นายกฤตินเพ็งวงศ์ษา21 กันยายน 2566 สำเร็จ
นายกฤตินเมธาภูวสกุล22 กันยายน 2566 สำเร็จ
นายกฤษฎาตันติสุนทรวัฒนา22 กันยายน 2566 สำเร็จ
นายกฤษฎาหลิมหอมกี่6 กันยายน 2566 สำเร็จ
นายกฤษฎาแห่งพิษ18 กันยายน 2566 สำเร็จ
นายกฤษฎิ์พงศ์แก้วศรีนวม22 กันยายน 2566 สำเร็จ
นายกฤษฏิ์ขาวนุ่น9 กันยายน 2566 สำเร็จ
นายกฤษณพงศ์จะดี5 กันยายน 2566 สำเร็จ
นายกฤษณะบ่ายเจริญ27 กันยายน 2566 สำเร็จ
นางสาวกฤษณาชุ่มนาค21 กันยายน 2566 สำเร็จ
นายกฤษดาบุตรรักษา22 กันยายน 2566 สำเร็จ
นายกลย์ภัทร์บุญเหลือ22 กันยายน 2566 สำเร็จ
นางสาวกวินธิฎาผลกาจ21 กันยายน 2566 สำเร็จ
นายกวินภพอ่อนอรุณ22 กันยายน 2566 สำเร็จ
นายกษิดิ์เดชเสือสว่าง8 กันยายน 2566 สำเร็จ
นายกษิดิศบุญคำ22 กันยายน 2566 สำเร็จ
นายกษิดิศเสือสว่าง8 กันยายน 2566 สำเร็จ
นายกษิตเสลามาศสกุล20 กันยายน 2566 สำเร็จ
นายก้องภพดุจเพ็ญ9 กันยายน 2566 สำเร็จ
12345678910...