รายชื่อบัณฑิตที่ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564


คณะ
ระดับการศึกษา
12345678910...
รหัสประจำตัวนักศึกษาคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลวันที่ชำระเงินสถานะการชำระเงิน
6101062620028นางสาวกชกรบุญประจักษ์19 กันยายน 2565 สำเร็จ
6101013630015นางสาวกชกาญจณ์สร้อยเรืองศรี23 กันยายน 2565 สำเร็จ
6101081636015นางสาวกณิษฐาศรีใส16 กันยายน 2565 สำเร็จ
6101001630015นางสาวกนกพรจตุรวิทย์พรชัย17 กันยายน 2565 สำเร็จ
6001013610121นางสาวกนกวรรณชมแพ22 กันยายน 2565 สำเร็จ
6101062620010นางสาวกมลทิพย์บุญขจร20 กันยายน 2565 สำเร็จ
6101031630013นายกมลธรรมเณรบำรุง20 กันยายน 2565 สำเร็จ
6101062610057นายกมลาสน์ซิ้มสำอางค์20 กันยายน 2565 สำเร็จ
6101062610065นางสาวกรกฏโสนะชัย5 กันยายน 2565 สำเร็จ
6101021630011นางสาวกรชวัลหอประยูร21 กันยายน 2565 สำเร็จ
5901081620024นายกรณ์กฤษฏิ์เก่งวิการณ์21 กันยายน 2565 สำเร็จ
6101072620021นายกรณ์ฐศิลป์เราวิจิตร20 กันยายน 2565 สำเร็จ
6101021630029นายกรวัทน์ตันปิยะกุล8 กันยายน 2565 สำเร็จ
6101001630023นายกฤตมะหนิ6 กันยายน 2565 สำเร็จ
6201072510011นายกฤตภัคแก้วประดิษฐ20 กันยายน 2565 สำเร็จ
6101002630019นายกฤตภาสกุลนิล21 กันยายน 2565 สำเร็จ
6001011631015นายกฤตเมธมูสิกะเจริญ22 กันยายน 2565 สำเร็จ
6001053616014นายกฤตวัฒน์มณีรัตนอานันท์17 กันยายน 2565 สำเร็จ
5701091610198นายกฤษแก้วเรือง9 กันยายน 2565 สำเร็จ
6101063660023นายกฤษฎิ์พัทธ์มีสวัสดิ์11 กันยายน 2565 สำเร็จ
6101001630031นายกฤษณพงศ์รุ่งเรืองศรี9 กันยายน 2565 สำเร็จ
6101012630011นายกฤษณพงษ์รอดจริง16 กันยายน 2565 สำเร็จ
6201072516028นายกฤษณะพิมพาภรณ์22 กันยายน 2565 สำเร็จ
6101062610073นางสาวกฤษนัฐเสนาะล้ำ9 กันยายน 2565 สำเร็จ
6101021610192นายกษิดิศทุมเชื้อ9 กันยายน 2565 สำเร็จ
6101081636023นายกสิณเพทายเทียมทอง8 กันยายน 2565 สำเร็จ
6101091610019นายกองทัพทองพลี23 กันยายน 2565 สำเร็จ
6101001610022นายก้องสกุลรวมสิน21 กันยายน 2565 สำเร็จ
6101072620101นายก้องหล้าสกุลวงษ์11 กันยายน 2565 สำเร็จ
6101021610222นางสาวกัญญาภัคทองศิริ14 กันยายน 2565 สำเร็จ
6101002630027นางสาวกัญญารัตน์เทศเล็ก21 กันยายน 2565 สำเร็จ
6201072520017นางสาวกัญญารัตน์พุทธทันบุตร18 กันยายน 2565 สำเร็จ
6101091621126นางสาวกัญญารัตน์แสนทวีสุข15 กันยายน 2565 สำเร็จ
6101091610027นายกันตพงศ์เครือวณิชธรรม23 กันยายน 2565 สำเร็จ
5901011631035นายกันต์พีระโสภฐิติ19 กันยายน 2565 สำเร็จ
6001021610070นายกันตภณแตงโสภา22 กันยายน 2565 สำเร็จ
5901021610057นายกันตวัฒน์สุขสิงห์23 กันยายน 2565 สำเร็จ
6101001630040นายกันตวิชญ์กล่อมเอี่ยม10 กันยายน 2565 สำเร็จ
6101074620010นายกัลปพฤกษ์แดงสุข6 กันยายน 2565 สำเร็จ
6101021610044นางสาวกัลยาณีจันทนา8 กันยายน 2565 สำเร็จ
6101011620012นางสาวกาญจนาเนื่องจำนงค์22 กันยายน 2565 สำเร็จ
6001001630032นางสาวกานต์สิรีวิชาคำ23 กันยายน 2565 สำเร็จ
5901072610011นายกำธรเปียยก23 กันยายน 2565 สำเร็จ
6101012620156นายกิตติเชษฐ์ยิ่งโสภณพิทักษ์23 กันยายน 2565 สำเร็จ
6101091620014นางสาวกิตติญารัตน์บุษรากรณ์14 กันยายน 2565 สำเร็จ
6101031621073นายกิตติธัชวงษ์ไทย21 กันยายน 2565 สำเร็จ
6101053616072นายกิตติธัชสถิตย์มั่นวิวัฒน์15 กันยายน 2565 สำเร็จ
6001072610018นายกิตติธัชอุดเลิศ23 กันยายน 2565 สำเร็จ
6001023630043นายกิตติศักดิ์บัวจันทร์21 กันยายน 2565 สำเร็จ
6001011611014นายกิตติศักดิ์เล็กขำ9 กันยายน 2565 สำเร็จ
12345678910...